Prejsť k hlavnému obsahu
VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Webotvorba.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť FitMax s. r. o., Adamovka 557, 029 44 Rabča, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20010/L, IČO: 43 917 984, IČ DPH: SK2022535032 (ďalej len „spoločnosť“), poskytuje tvorbu internetových stránok a s tým súvisiace služby. Všeobecné obchodné podmienky regulujú používanie produktov a služieb spoločnosti, vrátane webových stránok a ich obsahu.

POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI (VRÁTANE ICH OBSAHU), PRODUKTOV A SLUŽIEB, SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI A VŠETKÝMI PRAVIDLAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRIDANÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ÚPRAV A ZMIEN, KTORÉ SA NA NE MÔŽU VZŤAHOVAŤ. AK SO VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE ALEBO NECHCETE BYŤ OBMEDZENÍ, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKY SPOLOČNOSTI, PRODUKTY ANI SLUŽBY.

Spoločnosť si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, kedykoľvek všeobecné obchodné podmienky upraviť. Posledná aktualizovaná verzia je vždy dostupná na stránke spoločnosti. Spoločnosť nie je povinná tieto zmeny všeobecných obchodných podmienok oznamovať užívateľom. Tieto dokumenty nadobúdajú účinok dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti.

Webové stránky spoločnosti, ich obsah, produkty a služby, sú dostupné pre osoby bez vekového obmedzenia, právne spôsobilé sa zmluvne zaviazať. Overenie dodržiavania týchto kritérií môže byť požadované pri prístupe ku všetkým alebo niektorým službám alebo produktom formou identifikačných údajov alebo kontaktných informácií. Tieto všeobecné obchodné podmienky poskytnutia služieb sú definované medzi spoločnosťou a užívateľom. V prípade že súd v súdnom konaní rozhodne, že niektoré ustanovenie z týchto všeobecných obchodných podmienok poskytnutia služieb nie je platné alebo inak vymáhateľné, bude dané ustanovenie zmenené tak, aby spĺňalo potrebné náležitosti, zatiaľ čo ostatné body všeobecných obchodných podmienok budú zachované v plnej platnosti a účinnosti. Ak sú všeobecné obchodné podmienky rozporuplné s ustanoveniami obsiahnutými v samostatnej zmluve o dielo alebo v iných dokumentoch spoločnosti, potom majú všeobecné obchodné podmienky prednosť, pokiaľ zmluva o dielo alebo iné dokumenty podpísané spoločnosťou a užívateľom neobsahuje samostatné všeobecné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah ceny v závislosti na vlastnostiach požadovaného produktu alebo služby a čase potrebnom na ich realizáciu. Tieto ceny môžu byť upravené vzhľadom na zmeny na trhu alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi, zvýhodnenými cenami. Všetky ceny sú uvedené v eurách spolu s DPH.

Doména: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zriadi doménu, je jej právoplatným vlastníkom. Spoločnosť vystupuje len ako technický správca medzi používateľom a organizáciou, ktorá pridelí názov domény. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy alebo ťažkosti, ktoré vzniknú s používaním domény alebo v dôsledku vypršania platnosti domény. V prípade, že sa užívateľ rozhodne doménu neobnoviť, doména sa stáva voľnou a môže byť použitá iným užívateľom. Doména môže byť obnovená kedykoľvek od dátumu registrácie až do dňa pred uplynutím dátumu registrácie. Predĺženie domény sa považuje za uhradené, pokiaľ dátum platby za predĺženie registrácie predchádza dňu skončenia platnosti registrácie. Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí príslušnej sumy na účet spoločnosti.

Záväzná zmluva sa uzatvára medzi užívateľom a spoločnosťou vo chvíli, keď si užívateľ službu objedná a ju potvrdení platbou za objednanú službu. Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti. Taktiež zmluva sa môže uzavrieť priamo so spoločnosťou. V tomto prípade je zmluva platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Za uhradenú platbu sa považuje dátum kedy je suma, ktorú má užívateľ zaplatiť pripísaná na účet spoločnosti. Za uhradenú platbu sa považuje aj jej zaplatenie v sídle spoločnosti. V takomto prípade za dňom kedy bola platba zaplatená v sídle spoločnosti je deň jej úhrady. V prípade platenia iným spôsobom (napr. poštovou poukážkou a pod.) sa za deň úhrady považuje deň kedy došla platba spoločnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy sa nespotrebovaná suma vráti užívateľovi do 60 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na už zaregistrované domény, ako ani už za vykonanú prácu.

Spoločnosť nebude publikovať ani distribuovať prostredníctvom stránok akýkoľvek materiál hanlivej, výhražnej, obscénnej, škodlivej, pornografickej alebo inak protiprávnej povahy. Taktiež materiály, ktoré akokoľvek porušujú alebo sú v rozpore v akomkoľvek ohľade s právom alebo právami ostatných (práva duševného vlastníctva, zachovania mlčanlivosti, práva na súkromie a pod.) sú úplne zakázané, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, ujmu či nepríjemnosti spoločnosti alebo iným. Užívateľ nesmie vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka materiálu, nebude užívateľ na stránkach publikovať ani inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý užívateľ nevlastní.

Všetky materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva alebo obsah materiálov dodávaných ako súčasť stránok, musia zostať za všetkých okolností súčasťou licencií spoločnosti. Je zakázané používať tento materiál alebo obsah bez povolenia spoločnosťou alebo povolenia od poskytovateľa licencie pre spoločnosť. Užívateľ má povolené používať takéto materiály výlučne spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach. Užívateľ nebude kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, komerčne využívať, ani inak používať tieto materiály alebo ich obsah pre svoj prínos/zisk, ani nebudete pomáhať iným alebo zjednodušovať im konanie zodpovedajúce činnosti vyššie uvedenej. Ak užívateľ zistí akúkoľvek takúto distribúciu alebo komerčné využitie, zaväzujete sa nás o tejto skutočnosti okamžite upovedomiť. Užívateľ môže na servery uchovávať len súbory potrebné na prevádzku stránky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť služby na dobu neurčitú, v prípade, že užívateľ poruší alebo ak spoločnosť má dôvod domnievať sa, že pravdepodobne užívateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky. Na základe uváženia spoločnosti môže taktiež spoločnosť pozastaviť služby v prípade, že užívateľ jedná spôsobom, ktorý je pre spoločnosť neprijateľný.

SPOLOČNOSŤ NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DOJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA SLUŽBY SPOLOČNOSTI ALEBO PRODUKTY, VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB SPOLOČNOSTI. SPOLOČNOSŤ NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ JEJ SLUŽBY ALEBO WEB STRÁNKY ALEBO PRODUKTU, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU POUŽÍVANÍM SLUŽIEB SPOLOČNOSTI UŽÍVATEĽ KONÁ PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. UŽÍVATEĽ JE PRETO VÝYHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA JEHO POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV. VYSLOVENE UŽÍVATEĽ BERIE NA VEDOMIE A SÚHLASÍ, ŽE POUŽÍ SLUŽBY A PRODUKTY SPOLOČNOSTI NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ. UŽÍVATEĽ BERIE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOST NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA DOSTUPNOSŤ ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY SPOLOČNOSTI.

Spoločnosť nepodporuje, nezodpovedá, ani neručí za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán. Akékoľvek transakcie medzi užívateľom a treťou stranou nachádzajúce sa priamo na stránkach spoločnosti alebo ich prostredníctvom, vrátane platby a doručenia výrobkov, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním sa uskutočňujú medzi užívateľom a daným subjektom. Preto spoločnosť nie je zodpovedná za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniklo na základe takéhoto jednania.

Spoločnosť a jej poskytovatelia licencií nezastupujú ani negarantujú, že používanie služieb a produktov splní požiadavky užívateľa, používanie služieb a produktov bude neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb či vírusov, všetky informácie získané v dôsledku používania služieb užívateľom a produktov sú presné a spoľahlivé a nedostatky v prevádzke alebo funkčnosti akéhokoľvek softwaru, ktorý využíva užívateľ v rámci služieb spoločnosti budú opravené.

Žiadne rady ani informácie, či už v ústnej alebo písomnej podobe, získané od spoločnosti prostredníctvom stránky spoločnosti alebo zo služieb spoločnosti, nedávajú žiadnu záruku, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v podmienkach. Spoločnosť sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, záruk a podmienok týkajúcich sa schopnosti kúpy a predaja, vhodnosti pre určitý účel a nepoškodenia iných.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, výnimočné či exemplárne škody, ktoré môžu vzniknúť užívateľovi, a to ani v prípade, že sa tak stalo. To zahŕňa, ale nie výlučne, straty zisku (či už vznikli priamo alebo nepriamo), stratu dobrého mena či obchodnej povesti, stratu dát, náklady spôsobené nákupom náhradných výrobkov alebo služieb, alebo iné nehmotné straty.

Spoločnosť nie je zodpovedná ani neručí za materiály napísané užívateľmi, najmä za tie, ktoré sú publikované na blogoch alebo fórach. Ak určitý materiál nebol odstránený, neznamená to, že s ním spoločnosť súhlasí alebo ho nejakým spôsobom podporuje.

Spoločnosť môže uviesť hyperlinku a ukážky web stránky užívateľa pre svoju propagáciu, napríklad na web stránkach spoločnosti, v tlačových informáciách, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.